சூரியபகவான் இடம்பெயர்வு மீன ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகம்

நவகிரகங்களின் ராஜாவாகக் கருதப்படுபவர் தான் சூரியன். ஒருவரது ஜாதகத்தில் சூரியன் வலுவாக இருந்தால், அது அவர்களுக்கு தலைமைத்துவ திறன்களையும், நிர்வாகப் பணிகளில் செயல்திறனையும் வழங்கும். இதுவரை சூரியன் கடக ராசியில் இருந்தார். ஆனால் ஆகஸ்ட் 16 ஆம் தேதி சூரிய... Read more »

சூரியபகவான் இடம்பெயர்வு கும்ப ராசிக்காரரின் குடும்பத்தில் பிரச்சினை

நவகிரகங்களின் ராஜாவாகக் கருதப்படுபவர் தான் சூரியன். ஒருவரது ஜாதகத்தில் சூரியன் வலுவாக இருந்தால், அது அவர்களுக்கு தலைமைத்துவ திறன்களையும், நிர்வாகப் பணிகளில் செயல்திறனையும் வழங்கும். இதுவரை சூரியன் கடக ராசியில் இருந்தார். ஆனால் ஆகஸ்ட் 16 ஆம் தேதி சூரிய... Read more »

சூரியபகவான் இடம்பெயர்வு மகர ராசிக்காரருக்கு சவாலான காலம்

நவகிரகங்களின் ராஜாவாகக் கருதப்படுபவர் தான் சூரியன். ஒருவரது ஜாதகத்தில் சூரியன் வலுவாக இருந்தால், அது அவர்களுக்கு தலைமைத்துவ திறன்களையும், நிர்வாகப் பணிகளில் செயல்திறனையும் வழங்கும். இதுவரை சூரியன் கடக ராசியில் இருந்தார். ஆனால் ஆகஸ்ட் 16 ஆம் தேதி சூரிய... Read more »

சூரியபகவான் இடம்பெயர்வு தனுசு ராசிக்காரர்களின் கனவு நினைவாகும்

நவகிரகங்களின் ராஜாவாகக் கருதப்படுபவர் தான் சூரியன். ஒருவரது ஜாதகத்தில் சூரியன் வலுவாக இருந்தால், அது அவர்களுக்கு தலைமைத்துவ திறன்களையும், நிர்வாகப் பணிகளில் செயல்திறனையும் வழங்கும். இதுவரை சூரியன் கடக ராசியில் இருந்தார். ஆனால் ஆகஸ்ட் 16 ஆம் தேதி சூரிய... Read more »

சூரியபகவான் இடம்பெயர்வு விருச்சிக ராசிக்காரரக்கு நன்மைதரும்

நவகிரகங்களின் ராஜாவாகக் கருதப்படுபவர் தான் சூரியன். ஒருவரது ஜாதகத்தில் சூரியன் வலுவாக இருந்தால், அது அவர்களுக்கு தலைமைத்துவ திறன்களையும், நிர்வாகப் பணிகளில் செயல்திறனையும் வழங்கும். இதுவரை சூரியன் கடக ராசியில் இருந்தார். ஆனால் ஆகஸ்ட் 16 ஆம் தேதி சூரிய... Read more »

சூரியபகவான் இடம்பெயர்வு துலாம் ராசிக்கு குழப்பகர நேரம்

நவகிரகங்களின் ராஜாவாகக் கருதப்படுபவர் தான் சூரியன். ஒருவரது ஜாதகத்தில் சூரியன் வலுவாக இருந்தால், அது அவர்களுக்கு தலைமைத்துவ திறன்களையும், நிர்வாகப் பணிகளில் செயல்திறனையும் வழங்கும். இதுவரை சூரியன் கடக ராசியில் இருந்தார். ஆனால் ஆகஸ்ட் 16 ஆம் தேதி சூரிய... Read more »

சூரியபகவான் இடம்பெயர்வு கன்னி ராசிக்கு பிரச்சினை

நவகிரகங்களின் ராஜாவாகக் கருதப்படுபவர் தான் சூரியன். ஒருவரது ஜாதகத்தில் சூரியன் வலுவாக இருந்தால், அது அவர்களுக்கு தலைமைத்துவ திறன்களையும், நிர்வாகப் பணிகளில் செயல்திறனையும் வழங்கும். இதுவரை சூரியன் கடக ராசியில் இருந்தார். ஆனால் ஆகஸ்ட் 16 ஆம் தேதி சூரிய... Read more »

சூரியபகவான் இடம்பெயர்வு சிம்ம ராசிக்காரர்கள்

நவகிரகங்களின் ராஜாவாகக் கருதப்படுபவர் தான் சூரியன். ஒருவரது ஜாதகத்தில் சூரியன் வலுவாக இருந்தால், அது அவர்களுக்கு தலைமைத்துவ திறன்களையும், நிர்வாகப் பணிகளில் செயல்திறனையும் வழங்கும். இதுவரை சூரியன் கடக ராசியில் இருந்தார். ஆனால் ஆகஸ்ட் 16 ஆம் தேதி சூரிய... Read more »

சூரியபகவான் இடம்பெயர்வு கடக ராசிக்கு பணஉதவி

நவகிரகங்களின் ராஜாவாகக் கருதப்படுபவர் தான் சூரியன். ஒருவரது ஜாதகத்தில் சூரியன் வலுவாக இருந்தால், அது அவர்களுக்கு தலைமைத்துவ திறன்களையும், நிர்வாகப் பணிகளில் செயல்திறனையும் வழங்கும். இதுவரை சூரியன் கடக ராசியில் இருந்தார். ஆனால் ஆகஸ்ட் 16 ஆம் தேதி சூரிய... Read more »

சூரியபகவான் இடம்பெயர்வு மிதுன ராசிக்கு எப்படி

நவகிரகங்களின் ராஜாவாகக் கருதப்படுபவர் தான் சூரியன். ஒருவரது ஜாதகத்தில் சூரியன் வலுவாக இருந்தால், அது அவர்களுக்கு தலைமைத்துவ திறன்களையும், நிர்வாகப் பணிகளில் செயல்திறனையும் வழங்கும். இதுவரை சூரியன் கடக ராசியில் இருந்தார். ஆனால் ஆகஸ்ட் 16 ஆம் தேதி சூரிய... Read more »