சுற்றி இருப்பவர்கள்

சுற்றி இருப்பவர்கள் சொல்வதையெல்லாம் கேட்டுக் கொள், கற்றுக்கொள் ஆனால், தீர்மானிப்பது உன் சுயமாக இருக்கட்டும்


Recommended For You

About the Author: Editor