புதிய இராஜாங்க, பிரதி அமைச்சர்கள் நியமனம்.

புதிய இடைக்கால அரசாங்கத்தின் இராஜாங்க, பிரதி அமைச்சர்களுக்கான நியமனங்கள் தற்போது வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.

அதற்கமைய அவர்களின் பெயர் விபரங்கள் வருமாறு…

சமல் ராஜபக்‌ஷ – பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்
வாசுதேவ நாணயக்கார – நீர் வழங்கல் வசதிகள்
காமினி லொக்குகோ – நகர அபிவிருத்தி
மஹிந்த யாப்பா அபேவர்தன – நீர்பாசனஇ கிராமிய அபிவிருத்தி
எஸ்.பீ. திஸாநாயக்க – காணி மற்றும் காணி அபிவிருத்தி
ஜோன் செனவிரத்ன – பொருளாதாரம், கொள்கை அபிவிருத்தி
சீ.பீ. ரத்னாயக்க – புகையிரத சேவைகள்
லக்ஷமன் யாப்பா அபேவர்தன – தகவல் தொலைத் தொடர்பு, தொழில்நுட்பம்
சுசந்த புஞ்சிநிலமே – சிறிய மற்றும் நடுத்தர தொழிற்துறை
அநுர பிரியதர்ஷன யாப்பா – உள்ளக வர்த்தக மற்றும் பாவனையாளர் நலன் ஓம்புகை
சுசில் பிரேம்ஜயந்த் – சர்வதேச ஒத்துழைப்பு
பிரியங்கர ஜயரத்ன – சுதேச வைத்திய சேவைகள்
ரஞ்சித் சியம்பலாபிடிய – கல்விச் சேவைகள் இராஜாங்க அமைச்சர்
மஹிந்தானந்த அளுக்கமகே – மின்சக்தி இராஜாங்க அமைச்சர்
துமிந்த திஸாநாயக்க – இளைஞர் விவகார இராஜாங்க அமைச்சர்
ரோஹித்த அபேகுணவர்த்தன – மின்வலு இராஜாங்க அமைச்சர்
தயாசிறி ஜயசேகர – கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சர்
லசந்த அழகியவண்ண – அரச முகாமைத்தும் கணக்கீட்டு அலுவல்கள் இராஜாங்க அமைச்சர்
கெஹலிய ரம்புக்வெல – முதலீட்டு மேம்பாட்டு இராஜாங்க அமைச்சர்
அருந்திக பெர்ணான்டோ – சுற்றுலா மேம்பாட்டு அலுவல்கள் இராஜாங்க அமைச்சர்
திலங்க சுமதிபால – தொழில்நுட்ப மற்றும் புத்தாக்க இராஜாங்க அமைச்சர்
மொஹான் பிரியதர்ஷன – சட்ட சீர்திருத்தங்கள் இராஜாங்க அமைச்சர்
விஜித பேருகொட – மகளிர் சிறுவர் மற்றும் இராஜாங்க அமைச்சர்
ரொசான் ரணசிங்க – மகாவலிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்
ஏற்றுமதி கமத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சராக ஜானக வக்கும்பர நியமனம்
கமத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சராக விதுர விக்கிரமநாயக்க நியமனம்
அபிவிருத்தி வங்கிகள் கடன்திட்டங்கள் இராஜாங்க அமைச்சராக சேகான் சேமசிங்க நியமனம்
துறைமுகங்கள் அபிவிருத்தி அலுவல்கள் இராஜாங்க அமைச்சராக கனக ஹேரத் நியமனம்
போக்குவரத்து சேவைகள் முகாமைத்துவ இராஜாங்க அமைச்சராக திலும் அமுனுகம நியமனம்
நெடுஞ்சாலைகள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சராக லோஹன் ரத்வத்தே நியமனம்
வன ஜீவராசிகள் வளங்கல் இராஜாங்க அமைச்சராக விமலவீர திசாநாயக்க நியமனம்
சுற்றாடல் இராஜாங்க அமைச்சராக ஜயந்த சமரவீர நியமனம்
கடற்தொழில் மற்றும் நன்னீர் மீன்டிபிடி இராஜாங்க அமைச்சராக சனத் நிஷாந்த பெரேரா நியமனம்
சமூக பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சராக தாரக பாலசூரிய நியமனம்

பிரதி அமைச்சர்கள்

சமுதாய வலுவூட்டல் தோட்ட உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்திகள் பிரதி அமைச்சராக நிமல் லங்ஸ நியமனம்
கடற்தொழில் மற்றும் நீரக வளவூலங்கள் பிரதி அமைச்சராக காஞ்சனா விஜயசேகர நியமனம்
பொது நிர்வாக உள்நாட்டு அலுவல்கள் மாகாணசபைகள் உள்ளூராட்சி பிரதி அமைச்சராக இந்திக்க அனிருத்த நியமனம்


Recommended For You

About the Author: ஈழவன்